xíng
1. қалып, үлгі, нұсқа

砂型 — құм қалып, қалып

型板 — шаблон, қалып, үлгі

型范 — үлгі, нұсқа, өнеге, қағида, ереже, мысал

型号 — модель, үлгі, түр

2. түр, тұрпат, пішін, бітім

脸型 — бет пішіні, бет бітімі

血型 — қан тобы

大型 — ірі тұрпатты, үлкен, ірі, алып, дәу


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — xíng (1) (形声。 从土, 刑声。 本义: 铸造器物的模子。 用木做的叫模, 用竹做的叫范, 用泥做的叫型) (2) 同本义 [mold] 型, 铸器之法也。 《说文》。 字亦作侀 刑者, 侀也。 侀者, 成也。 水曰准, 曰法; 木曰模, 竹曰笵; 士曰型。 《礼记·王制》 夫纯钩、 鱼肠之始下型。 《淮南子·修务》 凝土亦能型。 谢灵运《命学士讲书》 (3) 又如: 纸型; 剂型; 砂型; 造型; 铸型; 模型 (4) 楷模 [model] 虽无老成人, 尚有典型。… …   Advanced Chinese dictionary

 • — xíng ㄒ〡ㄥˊ 〔《廣韻》戶經切, 平青, 匣。 〕 1.澆鑄器物用的模子。 《淮南子‧修務訓》: “夫 純鉤 魚腸 之始下型, 擊則不能斷, 刺則不能入。” 南朝 宋 謝靈運 《命學士講書》詩: “鑠金既云刃, 凝土亦能型。” 章炳麟 《國家論》: “又若金之入型, 各從其相, 而金之自性無改。” 2.引申為法式, 楷模。 清 陳康祺 《郎潛紀聞》卷七: “太夫人仁慈果決如此, 其澤物型家, 推類可想。” 3.類型;樣式。 高雲覽 《小城春秋》第十三章: “我們三個,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: xing2 解释: 1. 铸造器物的模子。 如: “模型”、 “纸型”。 淮南子·脩务: “明镜之始下型, 蒙然未见形容。 ” 2. 典范、 法式。 如: “典型”。 3. 式样、 种类。 如: “血型”、 “新型”、 “发型”、 “脸型”、 “流线型”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:xing2 1. 鑄造器物的模子。 如: “模型”﹑“紙型”。 淮南子·脩務: “明鏡之始下型, 矇然未見形容。” 2. 典範、 法式。 如: “典型”。 3. 式樣﹑種類。 如: “血型”﹑“新型”、 “髮型”、 “臉型”﹑“流線型”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【형】 거푸집 (부어서 만드는 물건의 모형) ; 본보기 土부 6획 (총9획) [1] [n] pattern; model; type; standard [2] [n] earthen mold for casting ケイ·かた 理想型 (이상형) ① 사회과학적 개념 구성의 하나. ② 문화의 의의, 일반성을 인식하기 위하여 가치적인 견지에서 구성된 일종의 보편개념 (普遍槪念) . ② 본보기가 될 만한 것. 典型的 (전형적) 어떤 부류의 모범이나 본이… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — xíng (1) ㄒㄧㄥˊ (2) 铸造器物用的模子: 砂~。 ~砂(制造砂型的材料)。 (3) 样式: 类~。 新~。 ~号。 脸~。 血~。 (4) 郑码: AEKB, U: 578B, GBK: D0CD (5) 笔画数: 9, 部首: 土, 笔顺编号: 113222121 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 형 거푸집 9 strokes 칼도변+흙토+우물정 …   Korean dictionary

 • 型範 — (型範, 型范) 1.模子。 范文瀾 《關於中國歷史上的一些問題》: “地下發掘證明, 戰國 已有不少鐵製的兵器的型範, 用以造銅兵器和農具。” 2.典範;法式。 明 謝廷杰 《<誠意伯劉文成公集>序》: “光昭往訓, 樹之風聲, 為世型範, 何敢讓哉。” 郭沫若 《懷念董老》詩: “發揚 馬 列 垂型範, 萬代後昆執斧柯。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 型范 — (型範, 型范) 1.模子。 范文瀾 《關於中國歷史上的一些問題》: “地下發掘證明, 戰國 已有不少鐵製的兵器的型範, 用以造銅兵器和農具。” 2.典範;法式。 明 謝廷杰 《<誠意伯劉文成公集>序》: “光昭往訓, 樹之風聲, 為世型範, 何敢讓哉。” 郭沫若 《懷念董老》詩: “發揚 馬 列 垂型範, 萬代後昆執斧柯。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 型號 — (型號, 型号) 指機械、儀器、工具、服裝等的規格或大小類型。 柯岩 《追趕太陽的人》三: “多種型號的扳子, 從修自行車的小號扳子, 直到可以修拖拉機、可以擰緊鐵軌螺絲的大號扳子, 一共七把。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 型号 — (型號, 型号) 指機械、儀器、工具、服裝等的規格或大小類型。 柯岩 《追趕太陽的人》三: “多種型號的扳子, 從修自行車的小號扳子, 直到可以修拖拉機、可以擰緊鐵軌螺絲的大號扳子, 一共七把。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.